THAN HOẠT TÍNH

BẢNG TIÊU CHUẨN

thông tin liên hệ
Bà Nguyễn Thương Huyền
- 0918.076.276

Than hoạt tính tẩy màu dạng bôt

Than hoạt tính tẩy màu dạng bột
Than hoạt tính tẩy màu dạng bột
Than hoạt tính tẩy màu dạng bôt
Than hoạt tính tẩy màu dạng bôt
Than hoạt tính tẩy màu dạng bôt
Than hoạt tính tẩy màu dạng bôt
Than hoạt tính tẩy màu dạng bôt
Than hoạt tính tẩy màu dạng bôt